สำหรับเพลงชาติไทยนั้น คนไทยส่วนมากทุกคนก็ต้องได้ยินหรือได้ร้องในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว น้องๆนักเรียนก็ทำความเคารพตอนเช้าในขณะที่มีตัวแทนอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา แม้ว่าบางคนก็ทำทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจ แต่อะไรหละครับ? ที่ทำให้ทุกคนพร้อมใจกันหยุดฟังเพลงชาติไทย เพลงชาติไทยยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้เพื่อนๆ และน้องๆได้เรียนรู้กัน วันนี้พี่เพลงชาตินำ 5 อย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับเพลงชาติไทยของพวกเรามาฝากครับ

ทำไมต้องแสดงความเคารพเพลงชาติ

ชื่อว่าเพลงชาติไทย ก็คือเพลงๆ หนึ่ง แน่นอนว่าเราไม่ได้แสดงความเคารพเพลงทุกเพลงที่เราฟัง เพราะเพลงแต่ละเพลงถูกแต่งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เพลงรักก็ตอบสนองความรู้สึกของคนที่ตกอยู่ในห้วงความรัก มีสุข มีทุกข์ มีสมหวัง มีผิดหวัง หรือเพลงสำหรับเด็กมีขึ้นเพื่อกล่อมเกลาจิตใจของเด็กให้อ่อนโยนตลอดจนมีข้อคิดที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เพลงเพื่อชีวิตมีเพื่อกระตุ้นสามัญสำนึกของคนให้มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ลำบากกว่าตนเอง ขึ้นไประดับชาติ เพลงปลุกใจ มีเพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รักกันในยามบ้านเมืองมีความคับขัน แต่เพลงเหล่านั้น เราไม่เคยฟังแล้วลุกขึ้นยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพ

ผิดกับเพลงชาติที่เมื่อชาวไทยทุกคนได้ยินก็ล้วนแต่ต้องหยุดทำความเคารพหรือระลึก นั่นก็เป็นเพราะว่า เพลงชาติถูกแต่งขึ้นเพื่อแสดงความเป็นชาติไทยที่มีเอกราชมาช้านาน สามารถบอกเล่าความเป็นไทย เป็นตัวแทนที่ทำให้เราระลึกถึงบรรพบุรุษที่สละเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินไทย เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนไทยมีความภาคภูมิใจและหวงแหนรักษาเอกลักษณ์และปรารถนาจะรักษาแผ่นดินไทยไว้ เป็นเครื่องหมายให้ต่างชาติได้รู้จักว่า เราคือประเทศไทย มีศักดิ์ศรีของความเป็นชาติที่ทุกคนต้องให้เกียรติเสมอประเทศอื่นๆ ในโลก แม้คนอื่นก็ต้องให้ความเคารพความเป็นชาติของเรา เพลงชาติเป็นสัญลักษณ์ของชาติเช่นนี้ เราจึงเคารพเพลงชาติไทยนั่นเองครับ

บุคคลที่ควรระลึกถึงด้วยความขอบคุณ

บุคคลที่ทำให้เรามีเพลงชาติทุกวันนี้ได้ คือบุคคลสำคัญที่เราควรระลึกถึงพระคุณของท่านนั้น มีหลายท่านด้วยกัน ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีดำริว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศสยามจะมี “เพลงชาติไทย” เป็นของตัวเอง เพราะเราไม่ใช่เมืองขึ้นของใคร

บุคคลต่อมา คือ คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแต่งเนื้อร้องและทำนอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันประกอบด้วย

ร้อยเอก อิมเปย์ และ ร้อยเอก น๊อกซ์ ผู้นำทำนองเพลง God Save the Queen เพลงชาติของอังกฤษเข้ามาในประเทศไทย ทำให้เรารู้จักว่า ประเทศตะวันตกเขามีเพลงชาติ

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) นายเฮวุดเซน (Heutsen) ปโยตร์ สชูโรฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) จางวางทั่ว พาทยโกศล นายฉันท์ ขำวิไล บุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลงชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงชาติไทยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ เนื้อร้องเป็นของ นายพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ส่วนทำนองเป็นของ พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)

และบุคคลที่ไม่ควรมองข้ามอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ บรรพบุรุษของไทยที่สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องประเทศไทยให้คงมีเอกราชมาช้านาน ท่านเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้ประพันธ์เพลงสามารถเขียนคำร้องที่กินใจแสดงความเป็นไทยได้ชัดเจน อย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับ

กว่าจะเป็นเพลงชาติไทยที่ร้องกันในวันนี้

กว่าจะเป็นเพลงชาติไทยในทุกวันนี้ มิใช่แต่งครั้งเดียวจบ ใช้ได้เลย แต่ต้องผ่านการทดลองใช้แล้ว เมื่อเห็นว่าควรแก้ไขให้ดีกว่าเดิมได้ ก็มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นระยะจนได้เพลงชาติไทยที่ลงตัวทั้งเนื้อร้องและทำนอง เหมาะแก่การบรรเลงเพื่อประกาศความเป็นไทยทั้งในประเทศและต่อหน้านานาชาติทั่วโลก

เพลงชาติไทยที่ใช้ในปัจจุบันเป็นฉบับที่ 7 และเป็นเพลงที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 นับถึงวันนี้ ปีพ.ศ. 2559 ก็เป็นเวลา 76 ปี ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้งานมายาวนานที่สุดตั้งแต่มีเพลงชาติไทยมา และคาดว่าจะยังคงใช้ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก

เครื่องหมายของคุณธรรมประจำชาติ

เนื้อหาที่ระบุไว้ในเพลงชาติที่สิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทย ฉะนั้นจึงสามารถสรุปเป็นคุณธรรมประจำชาติได้ว่า

ปกติของคนไทย เป็นคนมีน้ำใจรักความสามัคคี รักสงบ ขณะเดียวกันก็เป็นนักสู้ที่พร้อมจะปกป้องประเทศชาติ แต่ก็ไม่เบียดเบียนใคร เป็นคนกล้าหาญ ตลอดจนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ต้องมีเอกราชจึงมีเพลงชาติไทยได้

สิ่งที่คนไทยต้องรู้ประการสุดท้ายก็คือ ชาติที่จะมีเพลงชาติเป็นของตัวเองได้นั้น ต้องเป็นชาติที่มีเอกราชเท่านั้น หากประเทศใดตกเป็นเมืองขึ้น อาณานิคม อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอื่นจะหมดสิทธิ์ร้องเพลงชาติของตัวเอง เพราะต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา ร้องเพลงชาติของเขาเพื่อแสดงว่าเรายังยินยอมอยู่ในอำนาจ ไม่ได้คิดต่อสู้ขัดขืนทวงคืนเอกราชแต่อย่างใด

ดังนั้น เมื่อประเทศเรายังมีเอกราช สามารถร้องเพลงชาติของตนเองได้ เราจึงควรภาคภูมิใจและหวงแหน การแสดงออกซึ่งความเคารพเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างรู้ซึ้งถึงคุณค่าว่า เรามีวันนี้ได้เพราะเรายังรักษาเอกราชไว้ได้นั่นเอง อย่าให้ต้องมีวันที่ไทยตกเป็นอาณานิคมของใคร เพราะหากถึงวันนั้น เราจะหมดสิทธิ์ร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง

เห็นรึยังครับว่า ภายใต้เบื่องหลังเพลงชาติธรรมดาๆที่เราร้องกันอยู่ทุกวันนั้น มีที่มามากมายและมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้ โอกาสหน้า หากมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเพลงชาติไทยเพิ่ม พี่เพลงชาติขอสัญญาว่าจะนำมาฝากเพื่อนๆน้องๆ ทุกคนแน่นอนครับ

บทความลิขสิทธิ์โดย เพลงชาติ.com ครบเครื่องเรื่อง “เพลงชาติไทย”