แนะนำเพลงประจำชาติอาเซียน The ASEAN Way

รู้จักกันไปมากแล้วกับเพลงชาติไทย รู้หรือไม่ว่า ASEAN เราก็มีเพลงประจำถิ่นกับเขาเช่นกัน มารู้จักกันเลยกับเพลง The ASEAN Way

1
2420

เพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเพลงชาติอาเซียนนั่นเอง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียวเป็นอัตลักษณ์ อีกหน่อยนอกจากเราจะร้องเพลงชาติไทยแล้ว เราคงต้องฝึกร้องเพลงประจำอาเซียนเพิ่มขึ้นอีกเพลงเพื่อใช้ในโอกาสสำคัญๆ

เพลงประจำอาเซียนหรือที่มีชื่อเฉพาะว่า The ASEAN Way นั้น นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เนื่องจากเพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้อง ทำนอง โดยคนไทย คือ นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง)  นายสำเภา ไตรอุดม (ทำนอง) นางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศจากการประกวดเพลงประจำอาเซียน ที่มีรูปแบบการแข่งขันเป็น open competition

จุดเริ่มต้นของเพลงนี้มาจากที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียน ครั้งที่ 29 ปี 2537 เห็นควรให้มีการเปิดเพลงประจำอาเซียนในช่วงของการทำกิจกรรมต่างๆ และกำหนดเรื่องนี้ไว้ในกฎบัตรอาเซียนข้อ 40 ว่า ให้อาเซียนมีการจัดทำเพลงประจำอาเซียน

ในที่ประชุมครั้งนั้น ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประกวดเพลงประจำอาเซียนให้เสร็จก่อนการให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในปี พ.ศ.2552 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  โดยสำนักเลขานุการอาเซียนในแต่ละประเทศกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ว่า เนื้อร้องเพลงประจำอาเซียนจะต้อง

(1) เป็นภาษาอังกฤษ

(2) มีลักษณะเป็นเพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน

(3) มีความยาวไม่เกิน 1 นาที

(4) เนื้อร้องสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ

(5) เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่

ซึ่งเพลง The ASEAN Way มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศ เพลงนี้ ใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ที่อำเภออำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื่องจากเพลงประจำอาเซียนนี้มีเนื้อเพลงสั้นๆ ตรงตามเงื่อนไข ทำให้สามารถจำเนื้อร้องได้ไม่ยาก ส่วนทำนองนั้น สามารถอาศัยการฟังซ้ำๆ ก็น่าจะจดจำได้ไม่ยากนัก สำหรับคลิปวิดีโอที่อยากจะแนะนำเพื่อฝึกหัดร้องเพลงประจำอาเซียนคือ เพราะคลิปนี้มีเนื้อเพลงประกอบการร้องตลอดเพลง ทำให้ง่ายต่อการฝึกร้อง

ต้นฉบับโดย เพลงชาติ.com Wiki เพลงชาติไทยอันดับหนึ่ง