หลังจากที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงชาติไทยและเพลงชาติอื่นๆใน AEC ไปแล้วระดับหนึ่ง วันนี้ก็จะพามารู้จักับอีกประเทศหนึ่งในเพื่อนบ้าน AEC อีกเช่นกัน นั่นก็คือประเทศบรูไนนั่นเองครับ หรือที่มีชื่อเต็มๆ ว่า เนการาบรูไนดารุสซาลาม ชาติเดียวในอาเซียนที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุด นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ มีเพลงชาติ ชื่อว่า อัลละห์ ปลิฮารากัน ซุลตัน แปลว่า “ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์องค์สุลต่าน” เพลงชาติของบรูไนนี้ ได้รับการประพันธ์เนื้อร้องเป็นภาษามลายู โดย เปงกิรัน ฮัจญี มูฮัมหมัด ยูซุฟ บิน อับดุลรอฮีม ทำนองโดย อาวัง ฮัจญี เบอซาร์ บิน ซากัป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 และประกาศใช้เป็นเพลงชาติเมื่อ พ.ศ. 2494 ในขณะที่ยังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษที่ต่อมาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2527 สำหรับเพลงชาติของบรูไน นั้น นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494 เป็นต้นมา ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ยังคงใช้เพลงชาติเพลงเดิมจนถึงปัจจุบัน ไม่เหมือนประเทศไทยที่มีเพลงชาติหลายฉบับ

ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า ประเทศบรูไน มีทั้งระบอบการปกครอง ศาสนาและการเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ประมุขของประเทศและผู้นำรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีคือคนเดียวกัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดี  ฮัจญี  ฮัสซานัล  โบลเกียห์  มูอิซซัดดิน  วัดเดาะห์  (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)  สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่  29  โดยทรงเป็นพระประมุขของประเทศตั้งแต่วันที่  5  ตุลาคม  2510  จนถึงปัจจุบัน

อำนาจการปกครองสูงสุดในบรูไนนั้นเป็นของสุลต่าน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญของประเทศบรูไนที่กำหนดให้สุลต่านเป็น อธิปัตย์  คือ  เป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี  โดยมีเกณฑ์ว่า  ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและต้องนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนหนี่

นอกจากทั้งตามรัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เอื้ออำนวยมากแล้ว ในปัจจุบันนอกจากสมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงเป็นประมุขของประเทศและนายกรัฐมนตรีแล้ว  ยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆ  ด้วย  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลัง ฉะนั้น เสาหลักสำคัญในองค์รวมของบรูไนจึงเบ็ดเสร็จในคนเดียวกัน ยิ่งผนวกกับความมั่นคงศรัทธาในศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติอย่างเต็มเปี่ยม มีหลักของศาสนาเป็นเครื่องนำทางชีวิต

เนื้อหาของเพลงชาติที่อ้าง “พระอัลเลาะห์มาอำนวยอวยพรแด่องค์พระมหากษัตริย์” เพื่อให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพื่อจะได้ปกครองประเทศและอาณาประชาราษฎร์ด้วยศาสนา จึงยังคงเดิมตลอดไป ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

“ขอสันติภาพจงมีแด่ราชรัฐและองค์สุลต่าน

ขอพระผู้เป็นเจ้าของข้าได้ทรงพิทักษ์บรูไน นครแห่งสันติด้วยเถิด”

เพราะชาวบรูไนเชื่อเหมือนกันว่า  ทุกคนจะมีความสุขสวัสดิ์ภายในหลักจรรยาแห่งศาสนาและการดูแลอย่างดีจากพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่

ในปัจจุบันนี้ เพลงชาติบรูไนใช้บรรเลงเพื่ออัญเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาก่อนเข้าชั้นเรียน และใช้เป็นสัญญาณในการเปิดและปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุในประเทศ