“ขอพวกเทวดารักษามหากษัตริย์เราให้ได้รุ่งเรืองโดยชัยมงคลศรีสวัสดี

เหล่าข้าพระองค์ขอพำนักใต้ร่มพระบารมี ในพระนรบดีวงศ์กษัตราซึ่งสร้างปราสาทหิน

ครอบครองแดนเขมรบุราณเลื่องลือ ฯ”

เนื้อความข้างต้นคือเพลงชาติกัมพูชาหรือที่หลายๆคนชอบเรียกว่าประเทศเขมร โดยเนื่อเพลงซึ่งมีเนื้อหาสั้นมาก เราอาจรู้สึกแปลกใจว่า สั้นขนาดนี้เลยหรือ แต่ความจริงนั้น เพลงชาติกัมพูชาแบ่งเป็น 3 บท แต่นิยมร้องเพียงบทเดียวข้างต้น วันนี้เราจะมารู้มันให้ละเอียดมากขึ้นกัน

เพลงชาติของประเทศกัมพูชาชื่อ “เพลงนครราช (Nokoreach)” แปลว่า “เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน” ประพันธ์โดยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสุรามฤต (เมื่อครั้งยังเป็นกรมขุนวิสุทธิ์ขัตติยวงศ์นโรดมสุรามฤต) ร่วมกันกับครูเพลงชาวฝรั่งเศส 2 คน คือ F. Perruchot และ J. Jekyll โดยอาศัยทำนองเพลงของเพลงเขมรโบราณ  ทำนองนั้นได้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2481  แต่เนื้อร้องนั้นมาแต่งเพิ่มเติมภายหลังจากนั้นอีก 3 ปี คือช่วง 20 กรกฎาคม 2484 ประพันธ์โดยสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต โชตญาโณ) สมเด็จพระสังฆราชในคณะสงฆ์มหานิกาย แต่ครั้งยังเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  ถ้าสังเกตตามเนื้อหาจะพบว่า เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เสียเป็นส่วนใหญ่ นั่นเป็นเพราะว่า เพลงนี้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีมาก่อน เหมือนกับเพลงชาติไทยฉบับหนึ่งของไทยเช่นกัน แต่ของไทยมีการปรับเปลี่ยนแยกกันภายหลัง แต่ของกัมพูชายังคงใช้เป็นเพลงชาติในปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่า เป็นการใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะเพลงนี้ถูกยกเลิกการใช้อยู่หลายครั้งขึ้นอยู่กับความผันผวนทางการเมืองของประเทศ

เพลงชาติกัมพูชาประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในปี 2484 ตรงกับรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหนุ ได้รับราชาภิเษก

ปี 2496 เมื่อกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส จึงได้ใช้เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการ

ปี 2512 ยกเลิกการใช้ไปในยุคที่รัฐบาลของสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ ถูกล้มโดยนายพลลน นล แล้วตั้งสาธารณรัฐเขมร

ปี 2518 กลับมาใช้ใหม่เมื่อสาธารณรัฐเขมรล่มสลาย

ปี 2519 ยกเลิกการใช้ เมื่อเขมรแดงประกาศจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย

ปี 2534 กลับมาใช้อีกครั้ง เมื่อพรรคฟุนซินเปก (FUNCINPEC) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวนิยมเจ้า ได้เป็นรัฐบาล และหลังจากนั้นก็ใช้เป็นเพลงชาติมาจนถึงปัจจุบัน

นั่นคือที่มาที่ทำให้เพลงชาติของกัมพูชาที่มีเนื้อความบทแรกเหมือนเพลงสรรเสริญพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์มากกว่าจะเป็นเพลงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ แต่ความจริงเนื้อเพลงอีก 2 บทที่นิยมตัดทิ้งไม่ร้องนั้น ก็กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของประเทศเหมือนกัน คือ กล่าวถึงโบราณสถานสำคัญ ของประเทศ คือ ปราสาทศิลาที่ซ่อนตัวอยู่ในป่า ที่ทำให้ระลึกถึงความเป็นชาติกัมพูชาที่เข้มแข็ง  ความเป็นประเทศที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องเทวดาว่าสามารถคุ้มครองปกป้องประเทศ ทำให้ประเทศเป็นมหานครได้

ข้อมูลโดย Wiki เพลงชาติไทย